T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ
1.GİRİŞ
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi
uyarınca, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (“VERİ SORUMLUSU”) tüzel kişiliği, ilgili müdürlük ve
birimleri ve hizmet merkezlerinde toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilerin aydınlatılması
amacı ile hazırlanmıştır.
VERİ SORUMLUSU, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet ve
gayret göstermektedir.
Kişisel veriler VERİ SORUMLUSU tarafından her türlü işitsel, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle
toplanabilecektir.
Bu kapsamda ve Kanun gereğince ilgili kişilerin kişisel verileri VERİ SORUMLUSU tarafından Kanunda
sayılan genel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler için Veri Sorumlusu sıfatıyla
işlenebilecektir.
2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile Kanun’da
belirtilen amaçlar çerçevesinde ve sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
Buna göre kişisel verilerin işlenme amacı;
1. VERİ SORUMLUSU ‘un ilgili mevzuatlar çerçevesinde yükümlü olduğu ve işlemleri
yürütebilmesi, vazife ve sorumlulukları çerçevesinde kamu hizmetini ifa etmesi,
2. VERİ SORUMLUSU tarafından sunulan hizmetlerden maksimum faydanın sağlanması için gerekli
çalışmaların yapılması,
3. VERİ SORUMLUSU un ve paydaşların hukuki yükümlülüklerinin ve hizmet güvenliğinin
sağlanması,
4. VERİ SORUMLUSU un hizmetlerinin ve stratejilerinin sürdürülmesi,
5. VERİ SORUMLUSU’na haklar, vazifeler, ve işlemler yükleyen kanunlar ve ilgili mevzuatlar
uyarınca sorumluluklarını ifa etme,
6. VERİ SORUMLUSU’nun insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi
7. Kültür Varlıklarının korunması işlemlerinin yürütülmesi
8. Kütüphanecilik faaliyetlerinin yürütülmesi
9. Destek, hibe, teşvik vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi
10. Müzelere ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi
11. Avrupa ve dış ilişkilerin yönetilmesi
12. Basın ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi
13. Sanatsal etkinlik, faaliyet vb. hususlarda çalışmaların yapılması
14. Hizmet ve yönetim kalitesinin arttırılması ve bu kapsamda çalışmaların yapılması
VERİ SORUMLUSU, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli hukuki,
teknik ve idari tedbirleri en üst seviyede, kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda işlemeye gayret
göstermektedir.
3.KİŞİSEL VERİLEN PAYLAŞILMASI VE AKTARILMASI
Çalışanlar, çalışan adayları, stajyer, habere konu kişi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya
hizmet alıcısı, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçi ve diğer vatandaşlardan
toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde VERİ
SORUMLUSUnun tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, veri leyenleri ve yasal olarak yetkili kurum ve
kuruluşlar ile, ilgili mevzuatlar çerçevesinde, kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda
paylaşılabilecektir.
VERİ SORUMLUSU, kişisel verilerin paylaşılması halinde gerekli idari ve teknik tedbirleri, tüm güvenlik
önlemlerini almaya özen göstermektedir. Ayrıca VERİ SORUMLUSU ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi ve diğer bilgi ve veri güvenliğine ilişkin çalışmalar gerçekleştirmektedir. VERİ SORUMLUSU
verilerinizin aktarılması ve paylaşılması hususunda dikkat ve özen yükümlülüğüne uymakta, verilerinize
ve güvenliğine değer vermektedir.
4.KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
VERİ SORUMLUSU kişisel verileri, her türlü işitsel, yazılı, görsel ve elektronik ortamda ve işbu
aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, VERİ SORUMLUSU’nun sunmuş olduğu
hizmetlerin yasalara ve ilgili mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve yine VERİ SORUMLUSU’nun
sözleşme ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi, faaliyetlerinin
yürütülmesi gibi birçok hukuki sebebe dayalı olarak toplamakta, Kanun’da belirtilen şartlara uygun
olarak işlemektedir. Hukuki sebepler şu şekildedir;
İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
5.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE HAKLARIN
KORUNMASI
Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
7. 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanılması için, kişisel veri sahipleri tarafından VERİ SORUMLUSU’na, yazılı
olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle başvurulması
halinde, başvurular talebin niteliğine göre en kısa zamanda ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde
sonuçlandırılır. VERİ SORUMLUSU’na başvuru için adres ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
6.İLETİŞİM
İşbu aydınlatma metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşılabilmektedir.
Kanun’dan doğan haklarınızı kullanmak için, kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve
talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı https://www.ktb.gov.tr adresinden edinebileceğiniz
başvuru formunu doldurarak imzalı şekilde İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:32 06100 EMEK
ANKARA/TÜRKİYE adresine başvuru formunda belirtilen yollardan birini kullanarak gönderebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgiye başvuru formu ve +90 (312) 470 8000 iletişim hattı ile ulaşabilirsiniz.