Kişi Dizini
# Adı
Abd el-Cemil b. Alî b. Celâl ed-dîn es-Semerkandî
Abd el-Cemil b.Hızır
Abd el-Cemil Muhammed b.İskender el-Bağdadi er-Rumi
Abd el-Daiy İsmail b.Halil
Abd el-Evvel b. Hüseyin b. Hasan b. Hâmid (öl. 950/1543-4)
Abd el-Fenâ b. İsmâ'îl
Abd el-Ferdi b. Mustafâ Kayserî
Abd el-Fettâh b. Ebî Bekr er-Ressâm el-Halvetî
Abd el-Fettâh b. Mahmûd Lârendî (öl. 946/1539)
Abd el-Fettâh b. Sa'îd el-Bagdâdî (öl. 1258/1842)
Abd el-Fettâh Niyâzî b. Hüseyin el-Hilmî Adanavî
Abd el-Fettâh Şefkat Efendî el-Bagdâdî (öl. 1242/1826)
Abd el-Fettâh-zâde Ahmed Hulûsi b. Osmân eş-Şükrî Kütahyavî
Abd el-Gaffâr b. Hasan Kırîmî (öl. 1157/1744'ten sonra)
Abd El-Gaffar b.Süleyman b.Abd El-Gaffar
Abd el-Gaffar el-Kazvinî
Abd el-Gafur
Abd el-Gafûr
Abd el-Gafûr b. Abd-Allâh b. Muhammed en-Nafî (öl. 539/1144-45)
Abd el-Gafûr b. Abd-Allâh Niyâzî el-Hatlanî el-Buhârî (1266/1849'da sağ)
Abd el-Gafûr b. Lokman el-Kerderî (öl. 562/1166)
Abd el-Gafûr b. Mollâ Mehmed
Abd el-Gafur el-Bari
Abd el-Gafûr el-Lârî (ö. 912/1506)
Abd el-Gafûr el-Lârî (ö. 912/1506)
Abd el-Gafûr el-Lârî (öl. 912/1506)
Abd el-Gafur el-Lari
Abd el-Gafûr Kemâl ed-dîn el-Lârî (öl. 912/1506)
Abd el-Gafur Lâri
Abd el-Ganî
Abd el-Ganî b. Abd el-Celîl
Abd el-Ganî b. Abd el-Celîl b. Abd es-Samed
Abd el-Gânî b. Abd el-Celîl b. Abd es-Samed (öl. 995/1587)
Abd el-Gânî b. Abd el-Celîl el-Ârifü Bi'llâh es-Sûfî el-Hanefî et-Tilimsânî
Abd el-Ganî b. Abd el-Celîl Geredevî (öl. 995/1586)
Abd el-Ganî b. Abd el-Celîl (öl. 995/1587)
Abd el-Ganî b. Abd el-Vâhid b. Alî el-Makdisî (541-600/1146-1203)
Abd el-Ganî b. Emîr Şâh b. Mahmûd (öl. 991)
Abd el-Ganî b. en-Nablûsî
Abd el-Gânî b. İshak b. Hasan ez-Zencânî Tokâtî
Abd el-Ganî b. İsmâ'îl en-Nabulûsî (1050-1143/1641-1731)
Abd el-Ganî b. İsmail en-Nabulûsî (1050-1143/1641-1731)
Abd el-Ganî b. Mîr Şâh (öl. 995/1587)
Abd el-Ganî b. Muhammed b. Alî ed-Dimaşkî (1233/1818'de sağ)
Abd el-Gânî b. Süleymân el-Âmidî
Abd el-Ganî Efendî
Abd el-Gânî el-Gûrânî
Abd el-Ganî el-Halebî
Abd el-Ganî el-Makdisî
Abd el-Ganî es-Sindî

Sayfa: 9 / 1686 || Gösterilen: 401 - 450 / 84268