Kişi Dizini
# Adı
Sa'd ed-dîn Veravî
Sad ed-din
Sad ed-din al-Taftazani Mesud b.Ömer
Sa'd ed-din b. Hasancân b. Muhammed b. Cemâl ed-din İsfahanî (öl. 1008/1559
Sad ed-din el-Kaşgari
Sad ed-din el-Kâşgari
Sad ed-din el-Kaşgaries-Sabaki
Sad ed-din Mehmed b.Ömer et-Taftazani
Sad ed-din Mesud b. Ömer el-Taftazani
Sad ed-din Mesud b. Ömer et-Taftazanî,
Sad ed-din Mes'ud b. Ömer et-Taftazanî (ööl. 791/1389)
Sad ed-din Mesud b. Ömer et-Teftazani
Sad ed-din Mesud b. Ömer et-tTaffazani
Sad ed-din Mesud bn.Ömer et-Taftazani
Sad ed-din Mesud b.Öme et-Taftazani
Sad ed-din Mesud b.Ömer et-Taftazâni
Sad ed-din Mesud b.Ömer et-Teftazani
Sad ed-din Mesud b.Ömer Taftazani
Sad ed-din Mesut b. Ömer et-Taftazani
Sa'd ed-din Muhammed Şirazî
Sad ed-din Taftazani Mesud b.Ömer
Sa'd ed-din Veli ed-din et-Taftazanî
Sa'd Hamza b. Alî el-Beyhakî
Sa'd Hilvânî
Sa'd Hindî Keşmîrî
Sad Nahçivanî
Sadâ
Sadâ(Bakü)
SADADDINOVA S.S., ABDURAHMANOVA YU.M., RAHIMOVA F.S.
Sadak, Necmeddin Sadık
Sadak, Necmeddin Sadık,
Sadaka b. Ahmed ed-Dımışki
Sadaka b. Feyyâz el-Kâdirî
Sadaka b. Ömer el-Mısrî
Sadaka b. Selâme b. Hüseyn el-Mesharâ'î (760-825/1358-1422)
Sadakat b. Miha b. Sadakat es-Samiri el-İsraili
Sadaku b. Ömer el-Muri
Sad-Allah
Sa'd-Allâh Ankaravî
Sa'd-Allâh b. Abd-Allâh b. Sirâc ed-dîn Kasım
Sa'd-Allâh el-Halvetî (öl. 882/1477)
Sa'd-Allâh Enverî b. Abd-Allâh Trabzonî
Sa'd-Allâh Halvetî
Sa'd-Allâh Halvetî (öl. 882/1477)
Sadan b. Nasr b. Mansur el-Bezzaz el-Bağdadi, 265/878
SADATOV O.H., MURATOV A., SOKİYEVA O.B.
Sadattin Celal
Sadattin Teftazani
Saddedin Mesut b. Ömer et-Taftazani
Saded ed-din el-Kaşgari

Sayfa: 1922 / 2376 || Gösterilen: 96051 - 96100 / 118761